Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Ur.broj: 221-2019

Karlovac,  21.11.2019.

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž)

Točka I.

Ovom odlukom utvrđuje se tekst predmetnog natječaja kako slijedi:

 

Natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, uz mogućnost produljenja ugovora, za sljedeće radno mjesto:

  1. SLUŽBA ZA STRUČNE I TEHNIČKE POSLOVE

 

Suradnik za stručne i tehničke poslove – akvarist

 

Uvjeti:

– četverogodišnje općeobrazovno (gimnazija) ili strukovno srednjoškolsko obrazovanje

– poznavanje poslova vezanih uz akvaristiku i aquascaping

– znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.),

– poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu (najmanje B2 razina),

– vozačka dozvola B kategorije

 

 

Radni odnos se zasniva za puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz probni rok od mjesec dana. Ugovor o radu moguće je produljiti na određeno ili neodređeno vrijeme. Početak rada predviđen je za 15.12.2019.g.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće:

  1. Zamolba s navedenim radnim mjestom na koje se osoba prijavljuje i kontakt podacima,
  2. Životopis,
  3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba),
  4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  5. Dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),
  6. Dokaz o položenom vozačkom ispitu (kopija važeće vozačke dozvole),
  7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika u traženoj razini (uvjerenje škole za strane jezike)
  8. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle stručnu spremu tražene struke.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

 

 Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom, o čemu će informacije biti navedene u obavijestima kandidatima putem elektroničke pošte.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Nakon izvršnosti rješenja o prijemu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se u roku od 8 dana od objave, s naznakom: „Za natječaj za radna mjesta za Javnu ustanovu AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC“ – NE OTVARAJ, na adresu: Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, 47000 Karlovac.

 

 

 

Javna ustanova AQUATIKA-

SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

 

 Margarita Maruškić Kulaš, mag.oec.

                                    Ravnateljica