Na temelju članka 19. Statuta Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC od 13.12.2016.g., te Pravilnika o radu Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, ravnateljica Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC donosi sljedeću

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž)
na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, uz mogućnost

produljenja ugovora na neodređeno vrijeme, za sljedeće radno mjesto:1. Prodavač – 1 izvršitelj

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • –  četverogodišnje općeobrazovno (gimnazija) ili strukovno srednjoškolsko obrazovanje iz obrazovnih sektora: ekonomija, trgovina i poslovna administracija, turizam i ugostiteljstvo s najmanje jednom godinom radnog iskustva,
 • –  engleski jezik B2 razine,
 • –  rad na računalu MS OFFICE,
 • –  vozačka dozvola B kategorije.Radni odnos se zasniva za puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz probni rok od mjesec dana. Ugovor o radu moguće je produljiti na neodređeno vrijeme.
  Početak rada predviđen je za 15.prosinca 2018.g.

  Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. Zamolba s navedenim radnim mjestom na koje se osoba prijavljuje i kontakt podacima,
 2. Životopis,
 3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 5. Dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),
 6. Dokaz o položenom vozačkom ispitu (važeća vozačka dozvola),
 7. Dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacimaevidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 8. Dokaz o poznavanju engleskog jezika u traženoj razini (uvjerenje škole za stranejezike),
 9. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak(koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle stručnu spremu tražene struke.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti na testiranju, o čemu će informacije biti navedene u obavijesti koja će prethodno biti objavljena na službenoj web- stranici Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Nakon izvršnosti rješenja o prijemu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se u roku od 8 dana od objave, s naznakom: „Za natječaj za radna mjesta za Javnu ustanovu AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC“ – NE OTVARAJ, na adresu: Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, 47000 Karlovac. Kao pravodobno prispjele razmatrati će se prijave pristigle na adresu ustanove zaključno s osmim danom od dana objave natječaja do 16 sati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova AQUATIKA- SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Margarita Maruškić Kulaš, mag.oec. Ravnateljica

Dokument link: Javni natječaj _prodavač