Što su močvare?

Močvare su plitke vode stajaćice, odnosno tlo natopljeno najčešće slatkom vo­dom koja se odlikuje niskom pH vrijednošću (odnosno kiselošću) i bioraznolikošću staništa za mnoge biljne i životinjske vrste, kao što su vodozemci, ribe, ptice, kukci, gmazovi i sisavci.

Močvare se najčešće nalaze u riječnim nizinama ili uz jezera, odnosno u re­ljefnim depresijama s intenzivnom vegetacijom. Mnoge su močvare ugrožene ili su u prošlom stoljeću, i ranije, potpuno isušene zbog potreba poljoprivrede za obradivim površinama, ili iz zdravstvenih razloga (malarija). U novije vrijeme promijenjen je odnos prema močvarama. Prepoznat je njihov značaj za uku­pnost čovjekove životne sredine i česti su uspješni napori za renaturiranjem tih područja.