Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, koji se može podnijeti pisanim ili usmenim putem. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

  • na adresu: Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac
  • elektroničkom poštom na: info@aquariumkarlovac.com
  • donošenjem osobno na adresu ustanove, radnim danom od 8 do 16 sati

Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC je Ivana Kaleb Vuletić, voditeljica Službe za marketing.

Odluka o određivanju službenika za informiranje