Srednji tok

Srednji tok iz kanjona postupno prelazi u riječnu dolinu. Tok rijeke se znatno usporava, što dovodi do taloženja sedimenta i stvaranja šljunčanih, pješčanih i muljevitih sprudeva. Mnoge veće rijeke imaju isprepletene rukavce. Konačno, u nizinama rijeka ulazi u donji tok i teče širokom poplavnom ravnicom. Tok se račva u rukavce i vijuga meandrima, a rijeka stvara poplavnu nizinu (aluvijalna ravnica): širok pojas nataloženog riječnog sedimenta na obije strane rijeke. U donjem toku širine rijeka mogu doseći i po nekoliko stotina metara, kao u slučaju Dunava.